بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
مازندران، شهرستان بابل، شهر مرزیکلا، مرکز آموزشی درمانی 17شهریور بابلکنار
تلفن :
011-32637300 * 011-32637400 * 011-32637500
فکس :
011-32637611
شما می توانید از طریق فرم تماس و یا راه های دیگر ارتباطی با ما تماس بر قرار کنید
رایانامه :

فرم تماس