فهرست

چارت سازمانی

چارت سازمانی بیمارستان 17 شهریورمرزیکلا

 

مسئول حراست

کادرپزشکی

رییس خدمات پرستاری

رییس اداره عمومی

رییس حسابداری

ریاست بیمارستان

 

       
 
 
   

 

 

 

س

 

سرپرستار

بخش های بالینی وپاراکلینیک

سوپروایزربالینی

نگهبانی

حسابدار

کارپرداز

درآمد

ترخیص

متخصص اطفال

متخصص بیهوشی

پزشک عمومی

 

دکترداروساز

درمانگاه عمومی

اورژانس

اتاق عمل

زایشگاه

درمانگاه تخصصی

سونوگرافی

دندانپزشکی

کارشناس تغذیه

 

مسول ایمنی

 

itکارشناس

تاسیسات

نقلیه

مسئول خدمات

 

اسناد

 

پذیرش

 

 

آمارومدارک پزشکی

متصدی اموردفتری

بایگانی

کارگزین

مسئول بهبود

جراحی زنان

کارشناس بهداشت محیط

داروخانه

آزمایشگاه

مدیریت پسماند

رختشویخانه