فهرست

مترون بیمارستان

عنوان شغل : مترون

نام ونام خانوادگی : سرکار خانم افسانه اسدیان

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سابقه خدمت : ۲۵ سال

 

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري ( مترون )

مدير خدمات پرستاري ( مترون ) در مراكز بهداشتی، درمانی و توانبخشی ، پرستاری است كه اداره واحد

پرستاری مركز مربوطه را به عهده دارد.

شرح وظايف مدير خدمات پرستاری با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآيند پرستاری و

استانداردهای مراقبتی به شرح ذيل مي باشد:

-1 برنامه ريزی در زمينه های ارتقاء كيفی و بهبود مستمر فعاليت های ارائه خدمات مددجويان

-2 گردآوری اطلاعات از:

- مركز شامل : نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي

پرستاري، پرونده هاي كاركنان، مصاحبه با كاركنان

- مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نيروي انساني ( پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري

و ساير كادر وابسته ) ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات

-3 شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

-4 تعيين اهداف ( كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت ) مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت

و رفاه اجتماعي مددجو، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذي ربط

-5 تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

-6 برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي، پژوهشي، كنترل

و نظارت كنترل عفونت و … )

-7 ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به

اهداف مورد نظر

-8 تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

-9 ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

-10 جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

-11 ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

-12 مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

-13 تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

-14 مشاركت در طرح هاي پژوهشي

-15 برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت ( كنترل عفونت )

-16 انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان

پرستاري

-17 ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي

ذي ربط

-18 تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

-19 تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف

مصوب

-20 بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

-21 پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

-22 پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

-23 تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و … كاركنان گروه پرستاري

-24 رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني

-25 ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و …

-26 اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه )

گروه پرستاري

-27 اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

-28 تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن

آوري ها علمي حل مساله

-29 تامين نيازهاي اموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مش ها