فهرست

سوپروایزر کنترل عفونت

عنوان شغل : سوپروایزر کنترل عفونت

نام ونام خانوادگی : زهرا محمدی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

سابقه خدمت : 10سال

 

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت:

سوپر وایزر کنترل عفونت پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی را در کلیه واحد های بیمارستان زیر نظر معاونت درمان عهده دار می باشد.

تهیه و تدوین دستورالعمل های پیشگیری از انتقال عفونت بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی مانند بهداشت دست ها ، پیشگیری از عفونتهای ناشی از کاتترهای وریدی ، شریانی ، ادراری _ ضدعفونی  ابزار critical و Noncritical .

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری با همکاری سوپر وایزر آموزش جهت سایر گروه های شاغل در مرکز مانند  واحد های اداری ، آزمایشگاه ، تاسیسات ، خدمات ولنژ و . . . در زمینه راه های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

ارائه برنامه جهت انجام تزریقات ایمن  Safety injection در کمیته کنترل عفونت

انجام اقدامات لازم در مواردی  مثل Needle stick ، گاز گرفتگی و . . . در کلیه پرسنل بیمارستان .

شرح وظايف پرستار سرپرست ( سوپروايزر ) كنترل عفونت

-1 شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش

-2 بكارگيري نتايج پژوهش هاو مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني.

-3 همكاري در توسعه و اجراي برنا مه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در

صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي

-4 شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها

برگزار مي شود.

-5 تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركن ان بيمارستان و ارائه

گزارش از موارد مثبت.

-6 ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت

بيمارستان.

-7 نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پي گيري اث ربخشي آموزشي

-8 بازديد روز انه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از

طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور

-9 تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسي ب پذير بر اساس

استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت.

-10 نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي

بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور

-11 نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود

-12 همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه

گيري هاي بيمارستاني.

-13 شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي