فهرست

ماما مسئول درمانگاه زنان

ماما مسئول درمانگاه زنان  : خانم فاطمه داداشقلی پور

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

سابقه خدمت 10 سال

شرح وظایف ماما مسئول :

جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي:

 • برنامه ريزي به منظور بهبود كيفيت خدمات مامايي در بخش زايمان و ساير بخش هاي مرتبط
 • برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردها ، دستورالعمل هاي مربوط به خدمات مامايي
 • تعيين وظايف وتنظيم برنامه كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف
 • كسب خط مشي و دستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه
 • جمع آوري و تهيه اطلاعات دقيق از وضعيت ، امكانات و نيروي انساني در بخش مربوطه و ارائه پيشنهادات جهت رفع كمبود هاي موجود (تجهيزات،امكانات و نيروي انساني)
 • بررسي آمار و علل مرگ ومير مادر و نوزاد و آمار دقيق از وضعيت زائو در هر شيفت كاري
 • پيش بيني نياز های واحد مربوطه از نظر امكانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن
 • برنامه ريزي جهت آموزش به كاركنان در خصوص قوانين ومقررات مربوطه
 • برنامه ريزي جهت آموزش به زائو پس از زايمان
 • برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري
 • برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت كاري

سازماندهي:

 • تشكيل جلسات گروهي وجلب مشاركت كاركنان در هر جهت حل مشكلات واحد مربوطه
 • توجه به نيازهاي كاركنانايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
 • ايجاد هماهنگي و همكاري بين كاركنان مامايي وساير واحد هاي مربوطه
 • شركت در جلسات مديران، ارائه نيازهاي كاركنان، وضعيت بيماران،امكانات بخش مربوطه، و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت
 • همراهي با پزشك به هنگام ويزيت در بخش و ارائه گزارشات لازم
 • همكاري با كميته هاي بيمارستاني از جمله كميته كنترل عفونت
 • تشكيل برنامه هاي آموزشي مامايي به شكل منظم و فراهم آوردن امكانات لازم جهت شركت كاركنان مامايي در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
 • مشاركت و همكاري در پژهش ها و تحقيقات و اطلاع از تكنيك ها و پديده هاي علمي نوين مامايي و آموزش آن به كاركنان واحد مربوطه
 • تكميل فرم ارزشيابي مصوبه كاركنان مامايي واحد مربوطه

                  هدايت در رهبري ، كنترل ،نظارت و ارزشيابي

 • كنترل حضور و غياب پرشنل مامايي واحد مربوطه
 • نظارت بر حسن اجراي امور محوله بر كاركنان مامايي
 • ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر مامايي براساس ابزار بررسی کیفیت خدمات به مادران ونوزادان
 • نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مربوطه
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق