فهرست

مسئول واحد بهبود کیفیت

 

مسئول واحد بهبود کیفیت : خانم زلیخا قنبرزاده

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

سابقه خدمت : 18 سال

شرح وظایف مسئول واحد بهبود کیفیت دربیمارستان هفده شهریور مرزی کلا

تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک(

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.

تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.

تصویب و تائید  خط مشی وروش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی 

پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان 

انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره

بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان ، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط

مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف

تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی

نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی

نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها از طریق نرم افزار اعتباربخشی