فهرست

کارشناس واحد بانک خون

کارشناس واحد بانک خون  : خانم الهه قباحی

عنوان شغل : مسئول  واحد بانك خون

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد


شرح وظایف و توانمندیهای مسئول  واحد بانك خون :

-اطلاع از دستورالعمل استاندارد و نصب آن در محل مناسب و اطلاع رسانی براي كليه پرسنل بانک خون و آزمايشگاه

- نگاهداري و حمل و نقل خون و فرآورده هاي آن مطابق همين آئين نامه

- برقراري سيستم منظم جهت كنترل روزانه تجهيزات , خون و فرآورده هاي آن از نظر تاريخ انقضاء آنها و در صورت عدم مصرف عودت بموقع آنها در شرايط مناسب به پايگاه انتقال خون مربوطه .

- نظارت مستمر و دقیق بر کار پرسنل بانک خون در ارتباط با كنترل گروه كيسه خون که در صورت عدم كنترل گروه خون كيسه و تزريق خون اشتباه مسئوليت قانوني آن با مسئول فني و پرسنل بانك خون مي باشد . در صورت عدم تطابق گروه خون مراتب كتباً به همراه كيسه خون از طريق  مسئول بانک خون به مقام مافوق و سازمان انتقال خون اطلاع داده شود .

– نظارت دقیق  برانجام آزمايشهاي سازگاري به روش استاندارد ( كراس مچ استاندارد )

- نظارت دقیق و با سرعت عمل بر انجام آزمایشات اورژانسی وحیاتی بیماران  در شرایط تهدید کننده حیات.

- دريافت فرمهاي تكميل شده درخواست خون از بخش هاي بيمارستان وبررسی و نظارت دقیق بر بایگانی صحیح آن

- نگهداري و بايگاني سوابق آزمايش هاي انجام شده كه براحتي قابل دسترس باشد .

- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات كميته بيمارستاني انتقال خون .

- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات مشاوره مورد درخواست بخشهاي بيمارستان .