فهرست

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

عنوان شغل  : کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار

نام ونام خانوادگی : افسانه اکبری

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سابقه خدمت : 6سال

 

شرح وظایف و توانمندیهای کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار

- همکاری در تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیماردر بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار

- همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

- همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن.

- شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.

- همکاری در انجام ممیزی بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

- ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

- راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار.

- شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع.

- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه خدمات بهینه.

- بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

- گزارش به کارشناس مسوول ایمنی بیمار