فهرست

مسئول هماهنگی کمیته ها

 

عنوان شغل : مسئول هماهنگی ودبیر کمیته های بیمارستانی  

نام ونام خانوادگی : معصومه نادر نژاد

آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

سابقه خدمت : 17سال

 

شرح وظایف و توانمندی دبیر کمیته های بیمارستان

1-    هماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با افراد جلسه و تعیین تواتر برقراری جلسه با رئیس جلسه

2-    تماس با کلیه اعضا جهت شرکت در زمان مقرر و ارسال دستور جلسه قبل از هر جلسه

3-    اطلاع رسانی جلسات به دفتر ریاست و مدیریت برای هماهنگی بیشتر

4-    انشا صورتجلسه و ارسال نسخ آن به شرکت کنندگان و دفتر بهبود کیفیت (پس از هر جلسه حداکثر تا 48 ساعت)

5-    تعیین مصوبات جلسه و مسئول پیگیری آن در صورتجلسه

6-     پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری در جلسه بعدی

شرح وظایف و توانمندی مسئول طرح تکریم بیمارستان

- انجام هماهنگی های اجرائی طرح تکریم در هر واحد

- توسعه فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

- بررسی مشکلات و تدوین راه کارهای اجرایی جهت رفع آنها

- بررسی و سنجش مستمر میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمت و ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش سطح رضایت مندی مردم

- ارائه راهکار برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم

- نظارت بر اجرای طرح در واحدهای مربوطه

- آگاه سازی ارباب رجوع وکلیه  پرسنل  با حقوق و تکالیف خود

- تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از نظرسنجی  در واحدهای مربوط

- برگزاری جلسات طرح تکریم ارباب رجوع با مسئولین واحدها و ریاست بیمارستان

- همکاری مستمر با واحد حراست بیمارستان