فهرست

برگزاری جلسه آموزشی ویژه مادران باردار

 

 

کلاس آموزشی آمادگی زایمان ویژه مادران باردار مورخ  1397/01/15 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در واحد آموزش بلوک زایمان مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور برگزار خواهد گردید.