فهرست

بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور

روز پنج شنبه مورخ 1396/12/24 معاونت محترم درمان دانشگاه جناب آقای دکتر سید مصطفی قاسم زاده از بلوک زایمان و اورژانس و درمانگاه تخصصی و  سایر واحدهای بالینی ( دندانپزشکی، سونوگرافی و ...) مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور بازدید کردند.