فهرست

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما درسالن شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما درسالن شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی بابل

درطی این برنامه از خانم سکینه رزقی بعنوان مربی برتر کلاس های آمادگی برای زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و از خانم داداشقلی پور به عنوان مامای نمونه بیمارستان 17 شهریور مرزیکلا تقدیر شد.

همچنین از خانم تیرگان بعنوان مادر نمونه این مرکز تقدیر بعمل آمد.