فهرست

ویزیت رایگان بیماران

 

به اطلاع کلیه شهروندان شهر مرزیکلا و حومه می رساند:

ویزیت بیماران در روز پنجشنبه مورخ 1397/03/03 از ساعت 10 شب با حضور متخصصین اطفال، زنان، ارتوپد، داخلی در مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور به صورت رایگان می باشد.