فهرست

بزرگداشت روز جهانی ایمنی بیمار

مهمترین اقدامات انجام شده در مرکز آموزشی درمانی 17شهریور مرزیکلا:

-بر گزاری کلاسهای آموزشی ایمنی بیمار ، تحلیل خطا و بهداشت دست

-برگزاری راند مدیریتی ایمنی بیمار با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و مسئولین واحد ها از بخش های مرتبط با بیماران

-برگزاری جلسه گروهی با حضور ریاست محترم و مدیریت محترم بیمارستان و بیان اهمیت موضوع پس از راند ایمنی بیمار

-آموزش به بیماران توسط متخصص عفونی به مناسبت روز ایمنی بیمار

-آموزش به کارکنان توسط متخصص عفونی به مناسبت روز ایمنی بیمار