فهرست

دومين زايمان بي درد در بيمارستان 17 شهريور مرزيكلا

دومين زايمان بي درد در بيمارستان 17 شهريور مرزيكلا

دومين زايمان بي درد در بيمارستان 17 شهريور مرزيكلا انجام شد

دكتر حسين جانزاده رئيس اتاق عمل بيمارستان 17 شهريور مرزيکلا با اعلام اين خبر اظهار داشتند يكي از اهداف بيمارستان درسال جاري در راستاي خوشايند سازي زايمان طبيعي استفاده از روش هاي بيدردي با بي حسي اپي دورال بوده است. كه انجام آن مستلزم وجود متخصص بيهوشي در مركز بوده است. كه درحال حاضر شرايط لازم براي انجام زايمان بي دردي فراهم مي باشد و همچنين استفاده از گاز انتونكس به عنوان يك روش كاهش درد نيازمند وجود متخصص بيهوشي در مركز مي باشد در حال حاضر امكان انجام آن همانند ساير روشهاي كاهش درد از جمله رايحه درماني، آوادرماني، آب درماني، ماساژ درماني، گرما وسرمادرماني، واستفاده از توپ تولد قابل انجام مي باشد ايشان همچنين اظهار داشتند اين دو مادر از زايمان بي درد رضايت كامل داشتند و تمايل دارند  به ساير مادران  پيشنهاد دهند تا از اين روش استفاده نمايند.