فهرست

جلسه خیرین سلامت در مرکز 17شهریور مرزیکلا

جلسه خیرین سلامت در مرکز 17شهریور مرزیکلا

 

در این جلسه جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر فرخی در بیمارستان حضور یافتند.
ابتدا آقای دکتر آقاجانی ریاست بیمارستان و خانم پورمحمود گزارشی از عملکرد مرکز در راستای استقرار مؤسسه خیرین سلامت بیان نمودند.
در زمینه موانع و مشکلات و چالش بحث و گفتگو شد. سپس برنامه ریزی برای استقرار کامل مؤسسه خیرین سلامت در این مرکز در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر می باشد, انجام میگردد و همچنین از بخش داخلی و اطفال و آزمایشگاه و بخشهای در حال ساخت بازدید به عمل آمد.