فهرست

افتتاح بخش داخلی و اطفال مرکز آموزشی درمانی 17شهریور مرزیکلا

افتتاح بخش داخلی و اطفال مرکز آموزشی درمانی 17شهریور مرزیکلا

برگی دیگر از دفتر مرکز 17شهریور مرزیکلا ورق خورد.
با عنایت به تبدیل مرکز آموزشی و درمانی تک تخصصی زنان و زایمان به مرکز جنرال( زنان و زایمان- اطفال- داخلی- جراحی) در ایام اله فجر, بخش داخلی و اطفال با 300متر مربع بنا و 15 تخت بستری با بستری بیمار با حضور دکتر آقاجانی رئیس بیمارستان و متخصص اطفال و دکتر رجب پور متخصص داخلی و دکتر محسنی متخصص عفونی و دفتر پرستاری افتتاح شد.