فهرست

برگزاری جلسه هم اندیشی ساخت سازه و پیشرفت فیزیکی ساختمان بخش اورژانس تخصصی بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا

برگزاری جلسه هم اندیشی ساخت سازه و پیشرفت فیزیکی ساختمان بخش اورژانس تخصصی بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا با حضور خیرین نیکوکار بخش سلامت و ریاست محترم بیمارستان دکتر سید رحیم علی نتاج آهنگر.

اندک شمارند آنان که بدانند بر روی صحنه زندگی از برای چه آمده و وارسته و بند گسسته از خویشتن خویش،  در گستره ای از کردارهای نیک، همگان را به انسانیتی اصیل رهنمون کرده باشند.‎
آری، نمی‌توان نگفت و ننوشت از آنان که عهده‌دار پژواک مهرورزی شده‌اند، آنان که تردید را به تصمیم رسانده و جوانه های کوچک انسانیت را بی‌ خستگی پاسدار شده‌ اند.

(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m