فهرست

غرفه بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا

غرفه بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا 
در راستای ترویج زایمان طبیعی و جوانی جمعیت به مناسبت تولد حضرت علی (ع) 
در دانشگاه علوم پزشکی بابل

(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m