فهرست

ویژه برنامه و نمایشگاه فرزند آوری

 

 

روز سوم  از جشنواره  جوانی جمعیت وفرزند ٱوری امروز سه شنبه 12اردیبهشت ماه باحضور ریاست محترم بیمارستان 17شهریور مرزی کلا دکتر سید رحیم علی نتاج  وبخشدار محترم شهر مرزیکلا اعضای مجمع خیرین سلامت ، کارکنان بیمارستان ،کارشناسان بهداشت ودرمان وپرسنل مرکز ناباروری  فاطمه زهرا س ومامای مراکز جامع سلامت ورابطین بهداشتی منطقه بابل کنار  برگزار گردید  برنامه های این روز به شرح زیر انجام گردید ‌ 1.انجام مشاوره ها طبق برنامه    2.تقدیر از بهورزان بیش از سه فرزند ‌    ‌  3. تقدیر از دست اندرکاران برگزاری جشنواره  4.برگزاری جشنواره غذا باهدف ترویج تغذیه سالم     ‌  ‌        درپایان  دکتر سید رحیم علی نتاج  ریاست بیمارستان ابراز امیدواری کردند که با استمرار چنین برنامه هایی  بتوانیم باتغییر در  نگرش خانواده ها  زمینه داشتن ایرانی جوان وپویا را فراهم کنیم