فهرست

دکترسید رحیم علی نتاج رییس بیمارستان 17شهریور مرزیکلا

دکترسید رحیم علی نتاج رییس بیمارستان 17شهریور مرزیکلا از انجام زایمان بی درد  بعد از  یک وقفه طولانی دراین بیمارستان خبر داد ایشان    بیان کردند زایمان یک تجربه زیباو ماندگار برای همه مادران می باشد اگر  زایمان طبیعی فیزیولوژیک انجام گردد مزایای فراوانی برای مادران ونوزادان دارد اما به دلیل داشتن درد موجب بروز ترس واظطراب درمادران می شود لذا درراستای خوشایند سازی فرٱیند زایمان  از روش های کاهش درد دربیش از 90درصد زایمان ها استفاده می گردد اما باتوجه اهمیت ونقش  بی دردی درکاهش ترس واضطراب مادران  شرایط برای انجام زایمان بی درد دربیمارستان مهیا شد امروزبیست وسوم اسفنداولین زایمان بی درد باحضور خانم دکتر حامدی متخصص محترم بیهوشی وخانم دکتر امیرسلیمانی متخصص محترم زنان وزایمان و کادر بیهوشی ومامایی با موفقیت  در بیمارستان 17شهریور مرزیکلا انجام شد   خداوند را شاکریم که این فرصت را به اینجانب وهمکارانم  عطا کرد تا از ترس واضطراب مادری بکاهیم وفرٱیند زایمان را برایش خوشایند سازیم .

(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m