فهرست

مسئول آزمایشگاه

 

عنوان شغل : مسئول / کارشناس آزمایشگاه

نام ونام خانوادگی :آقای سعید اکبری

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس علوم آزمایشگاهی

سابقه خدمت : 9سال

شرح وظایف :

-همكاري با كميته استاندارد به منظور استاندارد كردن روشهاي مختلف آزمايشگاهي.

-انجام كنترل كيفي آزمايشات و تجهيزات در بخشهاي مختلف آزمايشگاهي.

-نظارت و كنترل كيفيت و چگونگي مصرف كيت ها و دقت در امور مربوط به آن (موجودي، تاريخ انقضاء و ...) و اقدام لازم جهت درخواست به موقع مواد مصرفي بخش مربوطه.

-استخراج آمار روزانه و ماهانه و بررسي اطلاعات موجود در حد آمار توصيفي.

-انجام آزمايشات اختصاصي از جمله هورمون شناسي، ميكروب شناسي، هماتولوژي، سرولوژي، بيوشيمي

-پذيرش و نگهداري مناسب نمونه قبل از انجام اقدامات لازم جهت بررسي آن.

-به كار بردن ضوابط و نگهداري و انتقال خون و همچنين آزمايشات و فرايندهاي پالايش خون و فراورده هاي آن .

-شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

-مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

 

 

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات

-مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكتري علوم آزمايشگاهي .

-مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي بيو شيمي باليني، انگل شناسي پزشكي، ويروس شناسي پزشكي، ايمني شناسي پزشكي، بافت شناسي، ميكروب شناسي پزشكي، سم شناسي، هماتولوژي، باكتري شناسي، قارچ شناسي پزشكي، خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون (هماتو لوژي) ، ژنتيک انساني مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي علوم آزمايشگاهي.

-مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي در رشته هاي آسيب شناسي تشريحي و باليني، علوم آزمايشگاهي.

 

2- مهارت :

مهارت بررسي آزمايشگاهي خون، ديگر مايعات و انساج بدن انسان طبق اصول علمي، مهارت تشخيص آزمايشگاهي روتين و اختصاصي، مهارت اعمال روشهاي كنترل كيفي در آزمايشگاههاي باليني، مهارت به كارگيري فرايند استاندارد روش هاي آزمايشگاهي، مهارت گزارشدهي آزمايش، مهارت آموزش به بيمار، مهارت آماده سازي، نگهداري، كاليبراسيون و تميز كردن دستگاه ها.

 

3-دوره هاي آموزشی:

تضمين كيفيت در آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي، اصول حفاظت و ايمني در آزمايشگاه، روش هاي صحيح نمونه گيري.