فهرست

مسئول فنی آزمایشگاه

 

مسئول فنی آزمایشگاه :

خانم دکتر قدسیه کامرانی

مدرک تحصیلی : دکتر پاتولوژیست