فهرست

برنامه درمانگاه تخصصی

دکتر قلی پور

شنبه

چهار شنبه

  8:30-14

10:30-14

 

دکتر حسن زاده

دوشنبه

9-11

دکتر کیانفر

سه شنبه

10-12

دکتر رجب پور

یکشنبه و سه شنبه

8:30-10:30