فهرست

رئیس درمانگاه زنان

رئیس بخش زنان وزایمان 

دکتر مهناز قلی پور بازیری   متخصص زنان وزایمان

سمت : رئیس درمانگاه تخصصی زنان  

سابقه خدمت :

مدرک تحصیلی : متخصص زنان وزایمان