فهرست

سرپرستار بخش زنان

عنوان شغل :  سرپرستار بخش زنان

نام ونام خانوادگی : خانم ثمانه پورعلی گنجی   

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری


شرح وظايف سرپرستار

سرپرستار مركز آموزشي بهداشتی، درمانی و توانبخشی پرستاری است كه اداره كاركنان پرستاری، تجهيزات و ارائه

خدمات پرستاری يك واحد را بر عهده دارد.

وظايف سرپرستار مركز ( بهداشتي، درماني و توانبخشي ) براساس اصول مديريت و با تكيه بر رعايت منشور حقوق

مددجو مبتنی بر فرآيند پرستاری و استانداردهاي مراقبتی به شرح زير است:

الف- جمع آوری اطلاعات و برنامه ريزي:

-۱ بررسی وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

-۲ تعيين خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف كلی سازمان

-۳ برنامه ريزی در جهت اجراي استانداردهای مراقبتی

-۴ تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت های مختلف

-۵ تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت ( تقسيم كار )

-۶ برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

-۷ برنامه ريزي جه ت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداری، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل

نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

-۸ برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي

-۹ برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران، خانواده و … ( مراقبت از خود و توانبخشي و …)

-۱۰ پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

-۱۱ برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

-۱۲ برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

ب: سازماندهي:

-۱۳ تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان،

مددجويان / بيماران و …)

-13 توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي

-14 برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها

-15 انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس

-16 ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها

-17 شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت

-18 همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

-19 ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط ( شامل : درخواست ها، وقايع غير مترقبه

حوادث، كمبودها و نقايص، نيازها و …)

-20 مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، باز آموزي و … كاركنان

-21 مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه

-22 مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري

-23 برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

ج- هدايت و رهبري: كنترل هدايت و ارزشيابي

-24 كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

-25 تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي

-26 ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان،

بيماران، همكاران با ابزار مناسب ( مشاهده، چك ليست و … )

-27 نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين

شرع مقدس

-28 ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان

-29 كنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن

-30 مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه

-31 نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري

-32 نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها

-33 همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي

-34 نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه