فهرست

خیرین

 

*تجهیزات  اهدایی از هیات امنای ارزی به زایشگاه

 

-سونی کید                      3 عدد

-فتال مانیتورینگ            1 عدد

-تخت ژنیکولوژی            3 عدد

-تخت احیا نوزاد           1 عدد

- چراغ سیالتیک            1 عدد

 -کات نوزاد                   2   عدد

- یخچال                     3 عدد

 

 

* تجهیزات اهدایی  از خیرین

 

-تخت نمونه گیری آزمایشگاه

-قفسه فلزی انبار دارو 42 عدد

-صندلی همراه  42 عدد

-سخت افزاری کامپیوتر ( مانیتور –کیس – پرینتر )  6 عدد

-اسپلیت -24-12-18- هزار  13 عدد

-لوازم اداری ( میز تحریر 8 عدد –صندلی گردون 18 عدد – صندلی  تابوره 3عدد – فایل زیر میزی 2 عدد

 – پنس –کوتر قیچی

-لوازم جراحی ( حدود صد قطعه )

-انکوباتور

-تخت احیا 

-هود آزمایشگاه

-فشار سنج هاین ونلا ترسکوپ

-دستگاه سانتریفیوژ

-صندلی همراه  42 عدد

-ترازو دیجیتال  3 عدد

-لارنکوسکوپ

-دستگاه ECG

- دستگاه رادیو گرافی دندان پزشکی

-بتن ریزی حیاط بیمارستان و پارکینگ  136 متر مربع بتن ریزی

-موتور خانه ساختمان درمان بستر

-ترالی پانسمان و  دارو تمام استیل بخش جراحی

-ترالی دستگاه پالس اکسی متر                              

-ویلچر چرخی بزرگسال

- دستگاه پالس اکسی متر