فهرست

راه اندازی سامانه ثبت شکایات اقلام قاچاق در معاونت غذا و دارو دانشگاه

راه اندازی سامانه ثبت شکایات اقلام سلامت محور و قاچاق در معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه، سامانه ثبت رسیدگی به شکایات اقلام سلامت محور و قاچاق در وب سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه به آدرس الکترونیکی http://drug.mubabol.ac.ir/CRM   راه اندازی گردید.