فهرست

دکتر سید رحیم علی نتاج آهنگر ریاست بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا

دکتر سید رحیم علی نتاج آهنگر ریاست بیمارستان:

از طرف مرحوم قنبر علی حسن زاده و سه دختر آن مرحوم خانم ها ایران،شهناز،رقیه حسن زاده  نیکوکاران سلامت و همراه مدافعان سلامت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت خرید تجهیزات مورد نیاز به این مرکز اهدا نمودند.
 به شما می اندیشیم.به شما که سبد سبد محبت را از باغ همیشه سبز باور خود به ارمغان می آورید.
به شما می اندیشیم؛ به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ هایتان جاری است.
از شما بابت کار خیرتان ای اسوه های مهربانی قدردان و متشکریم.

(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m