فهرست

مشارکت کارشناسان مرکز 17 شهریور در هفته سلامت روان مدارس

مشارکت کارشناسان مرکز 17 شهریور در هفته سلامت روان مدارس

مشارکت کارشناسان مرکز 17 شهریور در هفته سلامت روان مدارس

 

آموزش مسائل خود مراقبتی و بهداشت فردی به دانش آموزان پایه دهم و یازدهم تجربی دبیرستان زهرای مرضیه مرزیکلا با حضور کارشناسان مامایی و پرستاری مرکز آموزشی درمانی 17شهریور مرزیکلا در هفته سلامت روان 24 مهرماه 1398